Fastighetsrätt

Inom fastighetsrätten finns många frågor att tänka på. Viss formalia är tvingande och ogiltighet kan uppstå om man inte följt reglerna i lagstiftningen exakt.

Jag kan bistå med exempelvis rådgivning, avtal, fastighetsregleringar samt rättsligt biträde vid tvister i hyres/arrendenämnd och allmän domstol.

 

Vanligt förekommande frågor inom området fastighetsrätt är:

  • Hyres- och arrendeavtal
  • Överlåtelse av bostadsrätt
  • Överlåtelse av fast egendom genom köp eller gåva
  • Uppsägning av nyttjanderätter
  • Fel i fastighet eller bostadsrätt
  • Avstyckning eller sammanläggning av fastigheter, servitut m.m.